Pro zvýšení efektivity stránek používáme cookies. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s naším používáním cookies. Podrobné informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Skrýt zprávu

Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe

Pro ACN je ochrana osobních údajů nezávislých zástupců prioritou. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a poskytovat Vám přitom služby a produkty vysoké kvality.

Cíl a rozsah Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů ACN Europe („Zásady ochrany osobních údajů “) vydává ACN Europe B.V. pro vlastní účely a pro účely svých přidružených společností v Evropě (souhrnně „ACN“, "My" nebo „Nás“) v zájmu objasnění postupů ACN při zpracování údajů. ACN zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky směrnice Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů a nařízení zemí, kde poskytuje produkty a služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje vymezené směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vnitrostátními právními předpisy pro ochranu údajů („Osobní údaje“) a na další informace, které poskytnete ACN. V případě zákazníků z řad podniků nejsou informace o podniku Osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým shromažďujeme a zpracováváme Vámi poskytnuté informace, vaše právo omezit zpracování vašich informací a právo na přístup k vašim, Námi evidovaným informacím, na jejich opravu a vymazání. Dodatečné podrobnosti týkající se používání vašich informací v souvislosti se specifickými službami a produkty ACN jsou uvedeny v příslušných všeobecných podmínkách, které byste si měli přečíst společně se Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas s používáním Osobních údajů

Vaše Osobní údaje používáme výhradně s vaším souhlasem. Tento souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů můžete ACN odepřít nebo zrušit. Určité Osobní údaje jsou požadovány k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty nebo abychom plnili své právní závazky, a tím, že odepřete nebo zrušíte svůj souhlas s používáním těchto Osobních údajů, můžete ACN zabránit v poskytování Vámi objednaných služeb a produktů. Jiné Osobní údaje nejsou zapotřebí k tomu, abychom Vám poskytovali služby nebo produkty, ale slouží ke zlepšování našich služeb, pro marketingové účely, účely komunikace a pro další účely. Váš souhlas s použitím vašich Osobních údajů není požadován. Budeme Vás informovat o tom, které Osobní údaje je třeba poskytnout a které jsou nepovinné. Používáním internetových stránek ACN dáváte souhlas se shromažďováním určitých informací. Viz níže Jakým způsobem údaje shromažďujeme?

Jaké údaje shromažďujeme?

Námi zpracovávané Osobní údaje a další informace se liší v závislosti na vašem vztahu k ACN. Osobní údaje a další informace, které shromažďujeme, zahrnují mimo jiné tyto údaje:

• Jméno
• Údaje o společnosti
• Adresa trvalého bydliště a obchodní adresa 
• Datum narození
• Rodné číslo
• Telefonní číslo
• IP adresa a adresa MAC a údaje o prohlížeči
• E-mailová adresa
• Bankovní údaje, informace o kreditní nebo debetní kartě nebo další informace potřebné ke zpracování vašich plateb nebo plateb Vám určených
• Demografické informace, jako jsou informace o zaměstnání, zálibách, vzdělání, pohlaví, etnické příslušnosti a příjmu. Poskytovat tento druh informací není povinné.
• Jiné identifikační údaje

Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory zaslané do vašeho počítače, prostřednictvím nichž naše internetové stránky mohou identifikovat nastavení počítače a Vámi zasílané informace, abyste je nemuseli opětovně zadávat, když znovu navštívíte stránku nebo když navštívíte novou stránku na stejných internetových stránkách. Cookies využíváme rovněž k tomu, abychom vyhodnotili, jak naše internetové stránky používáte, a My tak mohli vycházet vstříc vašim potřebám. Můžete se rozhodnout, zda váš počítač bude, nebo nebude cookies přijímat, avšak rozhodnutí cookies nepřijímat může mít vliv na užívání našich internetových stránek. Podrobné informace o cookies jsou k dispozici na internetové stránce www.allaboutcookies.org.

Jakým způsobem údaje shromažďujeme?

Vaše Osobní a jiné údaje shromažďujeme různými způsoby, mimo jiné:

• když zadáte své Osobní údaje ACN prostřednictvím našich internetových stránek;
• při používání cookies;
• když ACN zašlete papírovou nebo online objednávku služeb nebo produktů ACN;
• když ACN zašlete Smlouvu o obchodním zastoupení;
• když s Námi komunikujete e-mailem, telefonem, faxem, po chatu nebo jiným způsobem; a
• když ACN její obchodní partneři poskytnou vaše Osobní údaje.

ACN Vás nebude telefonicky ani e-mailem kontaktovat za účelem požadování informací, např. čísla kreditní karty, čísla účtu, hesla a kódů PIN. Doporučujeme Vám, abyste neotvírali e-maily požadující tento druh informací a neodpovídali na ně a abyste v případě, že takovou žádost obdržíte, kontaktovali ACN.

Jak vaše Osobní údaje používáme?

ACN zpracovává Osobní údaje pro různé účely, mimo jiné:

• pro ověření, zpracování a spravování vašich objednávek služeb a produktů ACN
• pro zajištění bezpečného objednávkového procesu a pro provádění kontroly důvěryhodnosti v souvislosti s vaším nákupem nebo používáním služeb a produktů ACN 
• pro udržování našeho obchodního vztahu s Vámi, včetně zprostředkování fakturace a zákaznických služeb 
• pro analýzu vašich potřeb v oblasti služeb, porozumění jim a reakci na ně 
• pro zlepšování produktů a služeb, které Vám nabízíme, a pro vývoj nových produktů a služeb
• pro určení produktů a služeb nabízených jinými společnostmi, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat 
• pro plnění našich právních a regulačních závazků a pro ochranu právních a finančních zájmů ACN (včetně odhalování a prevence podvodů)
• pro poskytování služeb našim nezávislým zástupcům a zajištění shody s našimi smluvními závazky vůči nezávislým zástupcům
• pro zjednodušení finančních, účetních a administrativních funkcí
• pro zasílání obchodních a marketingových sdělení o službách a produktech ACN a jejích obchodních partnerů, které by Vás mohly zajímat.

Vaše Osobní údaje jsou uloženy na bezpečných počítačových serverech v Nizozemsku, Polsku anebo Švédsku. Některé Osobní údaje jsou předávány naší mateřské společnosti a přidruženým subjektům ACN v zemích mimo Evropskou unii, včetně Spojených států. Viz níže Předávání Osobních údajů třetím stranám. Veškeré Osobní údaje jsou uloženy v souladu se standardy odvětví. Viz níže Bezpečnost.


Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

ACN uchovává vaše Osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly tyto údaje původně shromážděny. V určitých případech je třeba, abychom vaše Osobní údaje uchovávali po minimální dobu za účelem splnění právních požadavků. Neuchováváme vaše Osobní údaje po dobu delší, než je povoleno zákonem.

Kde a jak vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše Osobní údaje jsou uloženy na bezpečných počítačových serverech v Nizozemsku, Polsku anebo Švédsku. Některé Osobní údaje jsou předávány naší mateřské společnosti a přidruženým subjektům ACN v zemích mimo Evropskou unii, včetně Spojených států. Viz Předávání Osobních údajů třetím stranám
níže. Veškeré Osobní údaje jsou uloženy v souladu se standardy odvětví. Viz Bezpečnost níže.

Internetové stránky třetích stran

Internetové stránky ACN obsahují odkazy na stránky třetích stran vlastněné nebo provozované obchodními partnery ACN nebo jinými společnostmi. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte internetové stránky ACN. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na internetové stránky třetích stran. Doporučujeme Vám obeznámit se s pravidly sdílení Osobních údajů platných pro dané internetové stránky.

Předávání Osobních údajů třetím stranám

ACN může vaše Osobní údaje předávat třetím stranám v rozsahu povoleném těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy. ACN předává Osobní údaje třetím stranám, pouze pokud třetí strana (a) poskytne dostatečné záruky, že bude chránit Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů; nebo (b) uzavře s ACN smlouvu o předávání Osobních údajů v souladu se Směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů; nebo (c) pokud třetí strana sídlí v Evropské unii nebo v jiné zemi, která je považována za bezpečnou z hlediska poskytování odpovídající ochrany Osobních údajů podle Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů; nebo (d) je certifikovaná podle programu Safe Harbor Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Status Safe Harbor potvrzuje skutečnost, že politika ochrany údajů společnosti splňuje standardy Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

ACN může vaše Osobní údaje předávat členům skupiny ACN se sídlem mimo Evropskou unii včetně Spojených států. Naše mateřská společnost ACN Inc. je registrována v programu Safe Harbor. Kopie registrace ACN je k dispozici na export.gov/safeharbor.

Bezpečnost

ACN přijala technologická a organizační opatření pro ochranu vašich Osobních údajů před nepovoleným nebo neoprávněným přístupem při shromažďování údajů a po dobu, kdy údaje uchováváme. Na citlivé informace (např. pohlaví, etnická příslušnost a finanční informace) se vztahují zvýšená bezpečnostní opatření. Rovněž Vám doporučujeme přijmout opatření pro ochranu vašich Osobních údajů tím, že zachováte důvěrnost vašeho uživatelského jména a hesla, budete se odhlašovat z internetových stánek ACN, zavírat webové prohlížeče po ukončení aktivity online a nebudete poskytovat Osobní údaje neznámým osobám.

Komunikace mezi ACN a Vámi může probíhat prostřednictvím e-mailu nebo chatu a tato sdělení mohou někdy obsahovat Osobní informace. Ačkoli je nezákonné zachycovat nebo sdělovat obsah komunikace prostřednictvím e-mailu a chatu, tento druh komunikace není bezpečný. Doporučujeme Vám nezasílat citlivé informace, např. finanční informace, prostřednictvím e-mailu nebo chatu a nebudeme Vás tímto způsobem žádat o poskytnutí těchto informací.

Vaše právo na přístup k Osobním údajům

Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům, na opravy Osobních údajů v případě, že Námi evidované údaje jsou chybné, a v určitých případech na smazání vašich Osobních údajů. Pro získání kopie, upravování nebo mazání vašich Osobních údajů kontaktujte pracovníka oddělení Ochrany údajů e-mailem na adrese euprivacyofficer@acneuro.com nebo poštou na adrese:

Privacy Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Ve věci žádosti o přístup k vašim Osobním údajům nebo o jejich opravu můžeme zavést odůvodněná omezení a můžeme Vám za poskytování Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek v rozsahu povoleném zákonem. Pokud požadujete vymazání svých údajů, nemusíme být schopni poskytovat Vám produkty a služby. Je Nám povoleno uchovávat některé z vašich Osobních údajů v zájmu plnění našich právních a finančních potřeb, potřeb auditu a obchodních potřeb i v případě, že požadujete jejich vymazání.

Omezení odpovědnosti

ACN vynakládá přiměřené úsilí, aby dodržovala podmínky Zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů týkajících se zpracování Vašich Osobních údajů. S výjimkou situací stanovených příslušnými zákony ACN neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, které mohou být následkem nedodržování Zásad ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

ACN může Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího vyrozumění kdykoli změnit. Všechny změny nabývají platnosti bezprostředně po zveřejnění na internetových stránkách ACN.

Verze 5.0
Datum vystavení: 30. června 2014

S ACN podnikáte sami, ale nejste na to sami!

Začněte již dnes