Podmínky použití internetových stránek ACN Europe

Tyto Podmínky použití internetových stránek ACN Europe („Podmínky použití“) vydává ACN Europe B.V. pro vlastní účely a pro účely svých přidružených společností v Evropě (souhrnně „ACN“). Tyto Podmínky použití se vztahují na tyto internetové stránky a všechny internetové stránky, které ACN vlastní nebo je majitelem licence k jejich užívání (všechny „Internetové stránky“).

Přečtěte si prosím tyto Podmínky použití, předtím než začnete užívat tyto Internetové stránky. Používáním Internetových stránek vyslovujete souhlas s těmito Podmínkami použití bez ohledu na to, zda si od ACN kupujete službu nebo produkt.

1. Úvod

Tyto Podmínky použití se vztahují pouze na vaše užívání těchto Internetových stránek. Pokud si od ACN zakoupíte produkty nebo služby, pak mohou platit dodatečné podmínky a ujednání. Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe popisují, jak ACN shromažďuje a zpracovává osobní a jiné než osobní informace, když tyto Internetové stránky používáte. Tento dokument byste si měli přečíst spolu s Podmínkami použití. K veřejně dostupným částem těchto Internetových stránek máte přístup, aniž byste museli zadávat osobní informace. V částech Internetových stránek chráněných heslem je třeba, abyste ACN poskytli některé osobní informace.
ACN může Podmínky použití kdykoli zrevidovat. Podmínky použití byste měli pravidelně kontrolovat, abyste byli obeznámeni s aktuální verzí.

2. Licence a podmínky

ACN vám poskytuje omezenou, bezplatnou, nevýhradní licenci pro přístup k Internetovým stránkám a k jejich užívání. Pro udělení licence je nezbytné, abyste vzali na vědomí následující podmínky a souhlasili s nimi:

• veškerá loga, obchodní značky, materiály chráněné autorským právem a další duševní vlastnictví („Duševní vlastnictví“) na Internetových stránkách je vlastnictvím ACN nebo jejích poskytovatelů licencí nebo obchodních partnerů. Omezená licence udělená těmito Podmínkami použití nepřevádí vlastnická ani jiná práva Duševního vlastnictví;
• nebudete stahovat, šířit, měnit, kopírovat, dále prodávat nebo používat pro komerční nebo nekomerční účely jakékoli (i) Duševní vlastnictví; (ii) seznamy, popisy nebo ceníky produktů; ani (iii) jakýkoli obsah Internetových stránek; za předpokladu, že Nezávislý zástupce ACN má omezené, neexkluzivní právo používat určité Duševní vlastnictví, jak je uvedeno ve Smlouvě o obchodním zastoupení;
• nebudete šířit ani ukládat jakékoli části Internetových stránek nebo jejich obsahu na jiné internetové stránce;
• budete používat tyto Internetové stránky v souladu se Smlouvou o obchodním zastoupení a se Směrnicemi a postupy ACN pro nezávislé zástupce; a nebudete tyto Internetové stránky ani jejich obsah měnit.

Veškerá práva, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách použití, jsou vyhrazena ACN.

3. Materiály uživatelů a kodex chování

S výjimkou osobních údajů, na které se vztahují Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe, jsou veškeré informace, které převedete nebo zašlete na tyto Internetové stránky, považovány za informace, které nemají důvěrnou povahu. ACN nemá v souvislosti s takovýmito údaji žádné povinnosti a může je používat k jakýmkoli účelům.

Na tyto Internetové stránky, nebo z nich nesmí být ukládán, ani přenášen žádný materiál:

• který je výhružný nebo urážlivý, pomlouvačný nebo skandální, obscénní nebo pornografický, podněcující rozvratnou činnost nebo nenávist, diskriminační, rouhačský, porušující důvěrnost údajů nebo jinak nevhodný;
• který nejste oprávněni používat;
• který je projevem nebo podněcuje chování, které je považováno za trestný čin nebo přestupek a má za následek trestní nebo občanskoprávní odpovědnost; nebo
• který by mohl poškodit Internetové stránky nebo systémy ACN (např. počítačové viry, logické bomby, trojští koně, červi, škodlivé komponenty, poškozená data nebo jiný rizikový software nebo data).

4. Odkazy na jiné internetové stránky nebo z jiných internetových stránek

Tyto Internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami. Odkazy jsou poskytovány pouze pro větší přehlednost. Pokud odkazy použijete, opustíte tyto Internetové stránky. ACN nekontroluje internetové stránky třetích stran a nenese za ně odpovědnost. Internetové stránky třetích stran nepodléhají těmto Podmínkám použití ani Zásadám ochrany osobních údajů ACN Europe. Pokud vstupujete na internetové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Odkaz na tyto Internetové stránky můžete vytvořit za následujících podmínek:

• nebudete šířit jakékoli části těchto Internetových stránek;
• nebudete používat, měnit nebo odstraňovat jakékoli Duševní vlastnictví;
• nebudete prohlašovat nebo naznačovat, že ACN propaguje jiné produkty a služby než své vlastní;
• nebudete zkreslovat svůj vztah k ACN ani podávat nepřesné informace o ACN;
• budete vytvářet odkazy pouze na internetových stránkách, k jejichž užívání jste oprávněni;
• vaše internetové stránky nezveřejňují obsah, který je nevkusný, urážlivý nebo kontroverzní, porušuje práva kterékoli osoby nebo nesplňuje příslušné právní předpisy; a
• jste-li nezávislým zástupcem ACN, splňujete požadavky stanovené vaší Smlouvou o obchodním zastoupení a Směrnicemi a postupy.

5. Porušení Podmínek použití

V případě porušení Podmínek použití vám ACN může pozastavit nebo zrušit přístup k Internetovým stránkám a podniknout vůči vám další kroky. Souhlasíte s tím, že ACN poskytnete náhradu za jakékoli ztráty nebo škody, které ACN nebo její poskytovatelé licencí nebo obchodní partneři utrpí v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití.
ACN spolupracuje s vládními orgány, které se na ACN mohou obrátit s rozhodnutím nebo žádostí o zveřejnění identity každého, kdo Internetové stránky používá způsobem, který je v rozporu se zákonem.

6. Právní omezení záruk a omezení odpovědnosti

ACN usiluje o to, aby byly Internetové stránky dostupné 24 hodin denně a aby byly informace na Internetových stránkách přesné a aktuální. ACN však nenese žádnou odpovědnost v případě nepřístupnosti Internetových stránek nebo pokud jsou na nich uvedené informace nesprávné, neúplné nebo neaktuální. Přístup na Internetové stránky může být pozastaven bez předchozího vyrozumění. ACN může obsah Internetových stránek kdykoli měnit. Obsah Internetových stránek nemusí být aktuální a ACN se nezavazuje k jeho aktualizaci.

Materiál na Internetových stránkách je poskytován „takový, jaký je“. ACN ODMÍTÁ VŠECHNA ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY, PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, NEBO SKRYTÉ. ACN a členové skupiny společností ACN, příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři a jednatelé vylučují veškerou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody, které můžete Vy nebo třetí strana utrpět v důsledku užívání nebo znemožnění užívání těchto Internetových stránek nebo jejich obsahu a veškerých internetových stránek, na které tyto Internetové stránky odkazují.

7. Použitelné právo

Toto oznámení podléhá zákonům Nizozemska a je vykládáno v souladu s nimi. Případné spory vzešlé z tohoto oznámení nebo ve spojitosti s ním podléhají výlučné pravomoci soudů v Amsterdamu v Nizozemsku.

Verze 3.0
Datum vystavení: 30. června 2014

S ACN podnikáte sami, ale nejste na to sami!

Začněte již dnes